POP-X2 Rover บทที่ 7 การใช้งานเซอร์โวมอเตอร์และแขนจับ

แขนจับ Gripper-x

แขนจับ Gripper-X ประกอบไปด้วยเซอร์โวมอเตอร์ 2 ตัว ตัวแรกเชื่อมต่อกับโครงสร้างที่ทำหน้าที่หนีบ อีกตัวต่อเข้ากับโครงสร้างที่ทำหน้าที่ยก

การทำงานของเซอร์โวมอเตอร์

เซอร์โวมอเตอร์คือมอเตอร์พร้อมชุดเฟืองขับเช่นเดียวกับมอเตอร์ขับเคลื่อน แต่เซอร์โวมอเตอร์จะมีวงจรอิเล็กทรอนิกส์ควบคุมอยู่ภายในตัว ทำหน้าที่ระบุตำแหน่งของเซอร์โวมอเตอร์ ซึ่งจะเคลื่อนที่ไปยังตำแหน่งที่กำหนดเท่านั้น ไม่ได้เคลื่อนที่อย่างต่อเนื่องเหมือนชุดเฟืองขับมอเตอร์ทั่วไป ระยะการเคลื่อนที่ของเซอร์โวมอเตอร์จะอยู่ประมาณ 180 องศา

เซอร์โวมอเตอร์ MG90S เซอร์โวมอเตอร์ขนาดเล็กเฟืองโลหะ

คุณสมบัติ

• หนัก: 13.4 g
• ขนาด: 22.5 x 12 x 35.5
• แรงบิด: 1.8 kgf·cm (ที่แรงดัน 4.8V )
• ความเร็ว: 0.1 วินาที/60 องศา
• ทำงานที่แรงดัน: 4.8 V – 6V

การควบคุมเซอร์โวมอเตอร์

เซอร์โวมอเตอร์จะมีสายออกมา 3 เส้นประกอบด้วยไฟบวก
ไฟลบ(กราวด์) และสัญญาณควบคุม ซึ่งการป้อนสัญญาณไปควบคุมจะใช้หลักการความกว้างพัลส์ เพื่อไปควบคุมตำแหน่งการเคลื่อนที่ของเซอร์โวมอเตอร์

การติดตั้งแขนจับ Gripper X

รายการอุปกรณ์

ขั้นตอนการประกอบ

1. ที่ฐานของ POP-X2 Rover นำเสารองสกรู ยึดด้วยนอต 3 มม. ในตำแหน่งดังรูป

2. นำ Gripper-X วางลงให้ตำแหน่งรูตรงกับตำแหน่งเสารองสกรู จากนั้นใช้สกรู 3×6 มม. ขันยึดให้แน่น

3. เสียบสายเซอร์โวตัวหนีบเข้าที่ช่อง SV1 เสียบสายเซอร์โวตัวยกเข้าที่ช่อง SV2 สังเกตสายสีน้ำตาล(กราวด์) ให้ตรงกับจุดต่อสีดำบนบอร์ด POP-X2

ชุดคำสั่งสำหรับควบคุมเซอร์โวมอเตอร์

รูปแบบ

servo(CH,POS);

CH ช่องที่ใช้ (เสียบสาย) 1-3

POS ตำแหน่งเซอร์โวมอเตอร์ = 0-180 หรือ -1

-1 หมายถึงหยุดจ่ายสัญญาณให้เซอร์โว เซอร์โวจะไม่ล็อกแกน

ตัวอย่างที่ 28 ทดสอบหาตำแหน่งของเซอร์โวหนีบ (SV1)

เพื่อให้ทราบค่าตัวเลของศา ที่จะส่งให้เซอร์โวกางออกและหุบเข้า จะใช้ตัวต้านทานปรับค่าได้ knob() ในการปรับค่าแล้วนำค่าแสดงหน้าจอ พร้อมทั้งส่งเป็นค่า POS ไปควบคุมเซอร์โวด้วย

ดังนั้นเมื่อหมุน knob ตำแหน่งเซอร์โวก็จะเปลี่ยนตาม ทำการจดบันทึกค่าเมื่อเซอร์โวกางสุดและค่าเมื่อแขนเซอร์โวเข้ามาชนกันพอดี

 
 
#include <popx2.h> 
int x;
void setup(){
 setTextSize(3);
 glcdMode(3); 
}
void loop(){
 x=knob(180);
 servo(1,x);
 glcd(1,3,"%d  ",x);  
}
การทดสอบ

เมื่อโหลดโค้ดเรียบร้อยหน้าจอจะแสดงค่าตัวเลข ซึ่งเป็นค่าที่จะส่งไปควบคุมตำแหน่งเซอร์โวด้วย ทดลองปรับ knob จนปลายแขนมาชนกันพอดี สังเกตค่าที่หน้าจอ GLCD จากนั้นปรับ knob อีกครั้งให้แขนกางออก สังเกตค่าที่หน้าจอ GLCD ทำการบันทึกค่าเอาไว้

ตัวอย่างที่ 29 ทดสอบหาตำแหน่งของเซอร์โวยก (SV2)

ทำแบบเดียวกันกับตัวอย่างที่ 28 ครับ แต่เปลี่ยนตำแหน่งเซอร์โวเป็น SV2 ที่ทำหน้าที่ยกขึ้นและวางแทน บันทึกค่าที่ได้เอาไว้ (ค่าอาจจะแตกต่างกันสำหรับ Gripper-X แต่ละตัว)

 
 
#include <popx2.h> 
int x;
void setup(){
 setTextSize(3);
 glcdMode(3); 
}
void loop(){
 x=knob(180);
 servo(2,x);
 glcd(1,3,"%d  ",x);  
}

ตัวอย่างที่ 30 การสร้างฟังก์ชั่นควบคุมการคีบและวางกระป๋อง

ตัวอย่างจะทดสอบการคีบกระป๋องและวาง (เลือกใช้กระป๋องกาแฟ) โดยขั้นตอนการคีบและวางจะต้องสั่งเซอร์โวมอเตอร์ทำงานหลายท่าทาง ดังนั้นจึงสร้างออกมาเป็นฟังก์ชั่นชื่อ Keep() สำหรับเก็บกระป๋องและยกมาไว้ที่ตัว ฟังก์ชั่นชื่อ Place() สำหรับนำกระป๋องที่เก็บลงมาวางและยกแขนขึ้นเพื่อเก็บแขน Gripper-X

 
 
#include <popx2.h> 
void setup(){
 servo(1,25);delay(300);  // กาง
 servo(2,10);delay(300);  // ยก
}
void loop(){
 sw1_press();Keep();     // เก็บกระป๋อง 
 sw1_press();Place();    // วางกระป๋อง 
}
void Keep(){
 servo(2,110);delay(300);  // วาง 
 servo(1,80);delay(300);   // คีบ 
 servo(2,10);delay(300);   // ยก
}
void Place(){
 servo(2,110);delay(300);  // วาง
 servo(1,25);delay(300);  // กาง
 servo(2,10);delay(300);   // ยก
}

สำหรับตัวเลขที่ระบุในโค้ดสำหรับการทำงานของเซอร์โวแต่ละจุด ประกอบไปด้วย Servo1 คีบและกาง
Servo2 วางและยก จะต้องนำค่าตัวเลขที่ทดสอบแล้วจากตัวอย่างก่อนหน้านี้มาป้อนเข้าไป หลังจากส่งคำสั่งไปที่เซอร์โวแล้วจะต้องตามด้วยการหน่วงเวลาจากการเคลื่อนที่จากจุดหนึ่งไปยังจุดหนึ่ง โดยค่าประมาณที่เหมาะสมเลือกใช้ 0.3 วินาที

ขณะเริ่มต้น จะต้องกำหนดให้เซอร์โวเตรียมพร้อม โดยยกแขนขึ้นแล้วกางแขนออกด้วย

การเรียกใช้งานฟังก์ชั่น จะเรียกจากการกดสวิตช์ SW1 กด 1 ครั้งเรียกฟังก์ชั่น Keep() กดอีกครั้งเรียกฟังก์ชั่น Place() วนไปเรื่อยๆ

การทดสอบ

วางกระป๋องเปล่าไว้ด้านหน้าของ POP-X2 Rover จากกดสวิตช์ SW1 แขนจับจะต้องคีบและยกกระป๋องขึ้น

เมื่อกดสวิตช์ SW1 อีกครั้ง แขนจับจะต้องวางกระป๋องลง กางแขนออกและยกแขนกลับไปที่เดิม

ข้อควรระวัง

ไม่ควรปล่อยให้เซอร์โวมอเตอร์ค้างอยู่ที่ตำแหน่งนอกเหนือจากที่ตรวจสอบไว้ก่อนหน้านี้เป็นเวลานาน อาจทำให้เซอร์โวมอเตอร์เสียหายได้

ตัวอย่างที่ 31 ปรับความเร็วการเคลื่อนที่ของเซอร์โวมอเตอร์

การยกและวางที่เร็วไปทำให้เกิดแรงเหวี่ยง กระป๋องที่จับอยู่อาจจะหลุดออกได้ง่าย ตัวอย่างนี้จะใช้คำสั่ง for เพื่อวนลูปค่อยๆ ส่งค่าไปควบคุมเซอร์โวมอเตอร์ ซึ่งจะคั่นด้วยการหน่วงเวลา แล้วเอาทั้งหมดไปสร้างเป็นฟังก์ชั่น ตั้งชื่อว่า servo2 ซึ่งออกแบบมาใช้กับการยกและวางเท่านั้น

ฟังก์ชั่น servo2(pos1,pos2,speeds)

pos1 ตำแหน่งเริ่มต้นของเซอร์โวมอเตอร์

pos2 ตำแหน่งที่ต้องการเคลื่อนที่ไปของเซอร์โวมอเตอร์

speeds ค่าเวลาหน่วงที่ใช้เพื่อลดความเร็วเซอร์โวมอเตอร์

 
 
void servo2(int pos1,int pos2,int speeds){
 int i;
 if (pos1>pos2){
  for (i=pos1;i>pos2;i--){
   servo(2,i);delay(speeds);
  } 
 }
 else{
  for (i=pos1;i<pos2;i++){
   servo(2,i);delay(speeds);
  } 
 }
}
การทำงานของฟังก์ชั่น

ฟังก์ชั่น servo2 เมื่อรับค่าตำแหน่งมาแล้ว จะต้องตรวจสอบว่า ค่าเริ่มต้นกับปลายทาง ค่าใดมากกว่ากัน

ถ้าค่าเริ่มต้นมากกว่า คำสั่ง for จะต้องวนลูปแบบลดค่า

ถ้าค่าเริ่มต้นน้อยกว่า คำสั่ง for จะค่อยๆ เพิ่มค่า

จากนั้นส่งค่าตำแหน่งเซอร์โวออกไปตามด้วยค่าการหน่วงเวลา ค่ามากการเคลื่อนที่จะช้าลงมาก

การนำฟังก์ชั่นมาใช้งาน (ปรับโค้ดจากตัวอย่างที่ 30)

 
 
#include <popx2.h>
void setup() {
 servo(1, 25); delay(300); // กาง
 servo(2, 10); delay(300); // ยก
}
void loop() {
 sw1_press(); Keep();    // เก็บกระป๋อง
 sw1_press(); Place();    // วางกระป๋อง
}
void Keep() {
 servo2(10, 110, 10); delay(300); // วาง
 servo(1, 80); delay(300);  // คีบ
 servo2(110, 10, 10); delay(300); // ยก
}
void Place() {
 servo2(10, 110, 10); delay(300); // วาง
 servo(1, 25); delay(300); // กาง
 servo2(110, 10, 10); delay(300); // ยก
}
void servo2(int pos1, int pos2, int speeds) {
 int i;
 if (pos1 > pos2) {
  for (i = pos1; i > pos2; i--) {
   servo(2, i); delay(speeds);
  }
 }
 else {
  for (i = pos1; i < pos2; i++) {
   servo(2, i); delay(speeds);
  }
 }
}

ตัวอย่างที่ 32 เคลื่อนที่ตามเส้นย้ายกระป๋อง

จากรูปแบบเส้นทางเดินในรูป POP-X2 Rover จะต้องเคลื่อนที่ตามเส้นไปคีบกระป๋องในพื้นที่สีเขียวแล้วเคลื่อนตามเส้นต่อเพื่อไปวางบริเวณเส้นประ ต้องนำความรู้จากบทที่ 6 ควบคู่กับตัวอย่างในบทนี้มาทำงานร่วมกัน

สร้างฟังก์ชั่นเคลื่อนที่ตามเส้นเก็บกระป๋อง

 
 
void Lift() {
 while (1) {
  L = analog(4);
  R = analog(2);
  if (L > 630 && R > 640) {fd(80);}
  else if (L < 630 && R > 640) {sl(80);}
  else if (L > 630 && R < 640) {sr(80);}
  else if (L < 630 && R < 640) {
   bk(100);delay(100);ao();
   Keep();
   while (analog(2) < 640) { bk(30);}
   while (analog(2) > 640) { bk(30);}
   delay(100);ao();
   break;
  }
 }
}
การทำงานของฟังก์ชั่น Lift()

เป็นการนำเอาฟังก์ชั่นเคลื่อนที่ตามเส้นแบบเดียวกับฟังก์ชั่น RRR() ในบทที่ 6 แต่หลังจากเจอเส้นตัดสีดำแล้ว จะสั่งถอยหลังแบบทันทีทันใดช่วงเวลาสั้นๆ เพื่อเบรคแล้วหยุด จากนั้นเรียกฟังก์ชั่น Keep() เพื่อเก็บกระป๋อง แล้วเคลื่อนที่ถอยหลัง โดยขณะเคลื่อนที่ตรวจสอบเส้นไปด้วย ซึ่งจะถอยหลังไปจนเจอเส้นแล้วถอยต่อไปอีก 0.1 วินาที แล้วหยุด เป็นการจบภารกิจการเคลื่อนที่ตามเส้นเพื่อเก็บกระป๋อง โดยตั้งชื่อฟังก์ชั่นนี้ว่า Lift()

สร้างฟังก์ชั่นเคลื่อนที่ตามเส้นวางกระป๋อง

 
 
void Release() {
 while (1) {
  L = analog(4);
  R = analog(2);
  if (L > 630 && R > 640) {fd(80);}
  else if (L < 630 && R > 640) {sl(80);}
  else if (L > 630 && R < 640) {sr(80);}
  else if (L < 630 && R < 640) {
   bk(100);delay(100);ao();
   Place();
   while (analog(2) < 640) { bk(30);}
   while (analog(2) > 640) { bk(30);}
   delay(100);ao();
   break;
  }
 }
}
การทำงานของฟังก์ชั่น Release()

หลังจากเคลื่อนที่ตามเส้นจบพบเส้นตัด จะสั่งให้หยุด (พร้อมเบรค) จากนั้นเรียกฟังก์ชั่นวางกระป๋อง ถอยหลังไปจนเจอเส้น เป็นการจบภารกิจ

โค้ดที่เสร็จสมบูรณ์

 
 
#include <popx2.h>
int L, R;    
void setup() {
 servo(1, 25); delay(300); // กาง
 servo(2, 10); delay(300); // ยก
 OK(); 
 RRR(); 
 RRR(); 
 Lift(); 
 RRR(); 
 LLL(); 
 RRR(); 
 RRR(); 
 Release(); 
 RRR(); 
 LLL(); 
 ao();
}
void loop() {
}
void Keep() {   // เก็บกระป๋อง
 servo2(10, 110, 10); delay(300); // วาง
 servo(1, 80); delay(300);  // คีบ
 servo2(110, 10, 10); delay(300); // ยก
}
void Place() {  // วางกระป๋อง
 servo2(10, 110, 10); delay(300); // วาง
 servo(1, 25); delay(300); // กาง
 servo2(110, 10, 10); delay(300); // ยก
}
void Release() {   // เคลื่อนที่ตามเส้นวางกระป๋อง
 while (1) {
  L = analog(4);
  R = analog(2);
  if (L > 630 && R > 640) {
   fd(80);
  }
  else if (L < 630 && R > 640) {
   sl(80);
  }
  else if (L > 630 && R < 640) {
   sr(80);
  }
  else if (L < 630 && R < 640) {
   bk(100); delay(100); ao();  // เบรค
   Place();           // วางกระป๋อง
   while (analog(2) < 640) {   // ถอยหลังจนเจอพื้นสีขาว
    bk(30);
   }
   while (analog(2) > 640) {   // ถอยหลังจนเจอเส้นสีดำ
    bk(30);
   }
   delay(100); ao();
   break;
  }
 }
}
void Lift() {
 while (1) {
  L = analog(4);
  R = analog(2);
  if (L > 630 && R > 640) {
   fd(80);
  }
  else if (L < 630 && R > 640) {
   sl(80);
  }
  else if (L > 630 && R < 640) {
   sr(80);
  }
  else if (L < 630 && R < 640) {
   bk(100); delay(100); ao();   // เบรค
   Keep();             // เก็บกระป๋อง
   while (analog(2) < 640) {    // ถอยหลังจนเจอพื้นสีขาว
    bk(30);
   }
   while (analog(2) > 640) {    // ถอยหลังจนเจอเส้นสีดำ
    bk(30);
   }
   delay(100); ao();
   break;
  }
 }
}
void RRR() {            // เคลื่อนที่ตามเส้น เลี้ยวขวาเมื่อเจอทางแยก
 while (1) {
  L = analog(4);
  R = analog(2);
  if (L > 630 && R > 640) {
   fd(80);
  }
  else if (L < 630 && R > 640) {
   sl(80);
  }
  else if (L > 630 && R < 640) {
   sr(80);
  }
  else if (L < 630 && R < 640) {
   fd(80);
   sound(2000, 100);
   while (analog(2) > 640) {
    sr(80);
   }
   while (analog(2) < 640) {
    sr(80);
   }
   break;
  }
 }
}
void LLL() {          // เคลื่อนที่ตามเส้น เลี้ยวซ้ายเมื่อเจอทางแยก
 while (1) {
  L = analog(4);
  R = analog(2);
  if (L > 630 && R > 640) {
   fd(80);
  }
  else if (L < 630 && R > 640) {
   sl(80);
  }
  else if (L > 630 && R < 640) {
   sr(80);
  }
  else if (L < 630 && R < 640) {
   fd(80);
   sound(2000, 100);
   while (analog(4) > 630) {
    sl(80);
   }
   while (analog(4) < 630) {
    sl(80);
   }
   break;
  }
 }
}
void servo2(int pos1, int pos2, int speeds) {    // สั่งงานให้เซอร์โวเคลื่อนที่ช้าลง
 int i;
 if (pos1 > pos2) {
  for (i = pos1; i > pos2; i--) {
   servo(2, i); delay(speeds);
  }
 }
 else {
  for (i = pos1; i < pos2; i++) {
   servo(2, i); delay(speeds);
  }
 }
}
การทำงานของโปรแกรม

จากโค้ด เมื่อนำชุดคำสั่งต่างๆ ยุบรวมเป็นฟังก์ชั่นแล้ว การเรียกใช้งาน สามารถทำความเข้าใจเป็นส่วนๆ ได้ง่ายขึ้น ดังนั้นใน void setup() หลังจากสั่งให้เซอร์โวยกตัวอยู่ในตำแหน่งพร้อมแล้วก็รอกดปุ่ม OK เพื่อเริ่มต้นเคลื่อนที่ โดยวางเส้นทางการเคลื่อนที่ไว้ตามรูป เมื่อจบภารกิจ จะใช้คำสั่ง ao() เพื่อหยุดการเคลื่อนที่

 

โจทย์เพิ่มเติม

ถ้าย้ายตำแหน่งเริ่มต้นไปยังตำแหน่งดังรูปจะต้องปรับแก้โค้ดอย่างไรบ้าง ลองเขียนโค้ดเพื่อทดสอบดูนะครับ

Facebook Comments Box

Press Ctrl+C to copy the following code.
"