ตัวอย่างใช้งาน Micro:bit Education Kit V1.3 ตอนที่ 8

แสดงภาพกราฟิกบน ZX-OLED จากตอนที่ 7 จะใช้ Extensions OLEDKitten แล้วพบว่ายังมี Extensions ของ OLED อ …

ตัวอย่างใช้งาน Micro:bit Education Kit V1.3 ตอนที่ 7

ใช้งานอุปกรณ์เสริม โมดูล OLED ขนาด 128×64 พิกเซล ด้วย ZX-OLED ก่อนหน้านี้เมื่อต้องการแสดงข้อมูล …

ตัวอย่างใช้งาน Micro:bit Education Kit V1.3 ตอนที่ 6

ตัวอย่างนี้จะพูดถึงการนำ ZX-PIR ซึ่งเป็นตัวตรวจจับความเคลื่อนไหวจากรังสีอินฟราเรดที่แพร่ออกจากสิ่งมี …

ตัวอย่างใช้งาน Micro:bit Education Kit V1.3 ตอนที่ 5

ตอนนี้ว่าด้วยเรื่องตัวตรวจจับเสียง หัวใจหลักก็คือไมโครโฟน ใช้ ZX-SOUND ทำงานกับ micro:bit V1 และไมโค …

ตัวอย่างใช้งาน Micro:bit Education Kit V1.3 ตอนที่ 4

I2C บัส เป็นระบบบัสที่ทำให้ micro:bit สื่อสารรับส่งข้อมูลกับชิปไอซีตัวอื่นๆ ได้ ในท้องตลาดมีอุปกรณ์ท …