SM-GRIPPER XT Build

อุปกรณ์มือจับสำหรับหุ่นยนต์อัตโนมัติ

รายการอุปกรณ์

1. แผ่นยึดเซอร์โวมอเตอร์ x1

กรอบยึดเซอร์โว

2. แผ่นประคองแขน x 1

กรอบประคองแขน

3. แขนจับฝั่งเซอร์โวมอเตอร์ x 1

แขนจับฝั่งเซอร์โว

4. แขนจับหมุนอิสระ x 1

แขนจับหมุนฟรี-

6. ปลายแขนสั้น x 2

แขนจับสั้น

7. ปลายแขนยาว x 2

แขนจับยาว

8. ชุดเซอร์โวมอเตอร์ 9kg x 1

image

9. ชุดเซอร์โวมอเตอร์ 15kg x 1

image

10. เสารองพลาสติก 3 มม. x 4

เสารองพลาสติก 3 มม Mini

11. เสารองพลาสติก 25 มม. x 8

เสารองพลาสติก 25 มม. x 2

12. นอต 3 มม. x 25

นอต 3 มม x8

13. นอตพลาสติก 3 มม. x 1

สกรูไส้พลาสติก

14. นอตใส้พลาสติก 3 มม. x 1

15. ฉากโลหะ 2×2 มม. x 2

16. สกรูหัวร่ม 3×6 มม. x 4

สกรูหัวหมวก 3x6 มม

17. สกรูหัวร่ม 3×10 มม. x 12

สกรูหัวหมวก 3x10 มม.

18. สกรูหัวตัด 3×20 มม. x 5

19. สกรูขนาด 3×40 มม. x 8

image

ขั้นตอนการประกอบชุดแขนจับ

(1) นำเซอร์โวมอเตอร์มายึดเข้ากับแขนยึดเซอร์โวมอเตอร์ โดยใช้สกรูหัวร่ม 3×10 มม.ขันยึดด้วยนอต 3 มม.

 

2016-Step03  

2016-Step04

(2) นำแขนจับฝั่งเซอร์โวมอเตอร์ แล้วใช้สกรูเกลียวปล่อย 2 มม. ขันยึดให้แน่น

 

2016-Step02e

(3) นำสกรู 3×40 มม.ร้อยผ่านแขนจับฝั่งเซอร์โวมอเตอร์ คั่นด้วยเสารองพลาสติก 25 มม. ยึดเข้ากับปลายแขนยาวขันให้แน่นด้วยนอต 3 มม.

 

2016-Step05X

2016-Step05B

(4) นำสกรู 3×40 มม. อีก 2 ตัวร้อยผ่านปลายแขนยาว คั่นด้วยเสารองพลาสติก 25 มม. ร้อยผ่านปลายแขนสั้น ขันยึดให้แน่นด้วยนอต 3 มม.(5) นำแขนจับหมุนอิสระยึดเข้ากับปลายแขนยาวและปลายแขนสั้นคั่นด้วยเสารอง 25 มม. ใช้สกรู 3×40 มม.และนอต 3 มม.ขันยึดให้แน่น

 

2016-Step06

2016-Step07

2016-Step08

(6) นำสกรูหัวตัด 3×20 มม. ร้อยเข้ากับแผ่นประคองแขน แล้วใช้นอตพลาสติกขันยึด จากนั้นนำชุดแขนที่ประกอบเสร็จแล้วจากข้อ (5) ต่อเข้าไป ใช้นอตแกนพลาสติก 3 มม.ขันยึด (ขันให้แน่นแล้วคลายออกครึ่งรอบ) เมื่อขยับจะรู้สึกว่า ไม่แน่นหรือหลวมเกินไป

 

2016-Step10

2016-Step11

2016-Step12

(7) นำชุดแขนยึดเข้ากับแผ่นยึดเซอร์โวมอเตอร์ตัวล่าง ด้วยสกรูหัวตัด 3×20 มม. และนอต 3 มม. คั่นระหว่างแผ่นทั้งสองด้วยเสารอง 5 มม.

 

2016-Step14

 

(8) นำชุดแขนด้านขวาที่ได้จากข้อ (4) มาสวมเข้ากับแกนหมุนของเซอร์โวมอเตอร์ ตรวจสอบตำแหน่งแกนหมุนของเซอร์โวมอเตอร์ควรมีระยะการเคลื่อนที่ตามที่ต้องการ แล้วใช้สกรูที่ใช้ยึดก้านหมุนเซอร์โวมอเตอร์ (สีดำ) ขันยึด

 

2016-Step13e

 

(9) นำชุดแขนที่ประกอบเสร็จเรียบร้อย ยึดเข้ากับฉากโลหะ 2×2 รูจากนั้นใช้สกรูหัวร่ม 3×10 มม.และนอต 3 มม. ขันยึดให้แน่น

x2

2016-Step13x

(10) นำเซอร์โวมอเตอร์แรงบิดสูง มาสวมข้อต่อเซอร์โวมอเตอร์ด้านหมุนอิสระและข้อต่อเซอร์โวมอเตอร์ด้านเฟืองเข้าไป

 

2016-Step13y

(11) นำแขนเซอร์โวใหญ่สวมเข้าไป จากนั้นใช้สกรูขนาด 3×6 มม. ขันยึด สำหรับตำแหน่งองศาของเซอร์โวมอเตอร์ ถ้าได้ค่าที่ไม่ถูกต้องให้ปรับเลื่อนตำแหน่งที่สกรู 3×6 มม. นี้ โดยถอดออกปรับองศาให้ถูกต้องแล้วเสียบกลับเข้าไปใหม่

 

2016-Step19

(12) นำชุดแขนยึดเข้ากับแขนของเซอร์โวมอเตอร์ ในตำแหน่งยึดเหล็กฉาก โดยใช้สกรูหัวร่ม 3×10 มม.และนอต 3 มม. ขันยึด 2 ชุด

 

2016-Step20

1

(13) นำแขนเซอร์โวมอเตอร์เล็กยึดเข้ากับด้านหน้าของแผ่นฐาน AT-BOT ใช้สกรู 3×6 มม.และนอต 3 มม. 4 ชุดขันยึด

 

2016-Step22

2016-Step23

(14) นำชุดแขนจับทั้งหมดยึดเข้ากับแขนเซอร์โวมอเตอร์เล็ก โดยใช้สกรูเกลียวปล่อย 2 มม. ขันยึด

 

Untitled-3

 

(15) นำแผ่นโฟมที่อยู่ในชุด ติดบริเวณตำแหน่งยึดจับของปลายแขนเพื่อการยึดจับวัตถุให้แน่นขึ้น

 

Final

 

การติดตั้งแขนจับสำหรับ POP-BOT X2

2016-10-11-11.11

(1) จากโครงสร้างบอร์ด POP-BOT X2 มาตรฐาน ให้ยกบอร์ด POP-X2 ออกจากนั้น ถอดถาดรองกะบะถ่านออกมา

 

2016-10-11-11.13

 

(2) ติดตั้งถาดรองกะบะถ่าน โดยย้ายถาดรองกะบะถ่านเลื่อนไปด้านหลังของหุ่นยนต์ ขันสกรูยึดกลับเข้าไป

 

2016-10-11-11.16

(3) นำแขนเซอร์โวมอเตอร์เล็กยึดเข้ากับด้านหน้าของแผ่นฐานกลมใช้สกรูหัวหมวก 3×10 มม.และนอต 3 มม. ขันยึดเฉพาะตรงกลาง

 

2016-10-11-11.26

(4) นำชุดแขนจับทั้งหมดยึดเข้ากับแขนเซอร์โวมอเตอร์เล็ก โดยใช้สกรูเกลียวปล่อย 2 มม. ขันยึดแบบเดียวกับแผ่นฐาน AT-BOT

 

2016-10-11-11.36

Facebook Comments Box