ตัวอย่างการใช้งาน NodeMCU ส่งข้อความแจ้งเตือนไปยัง LINE

Line Notify การแจ้งเตือนจากเว็บเซอร์วิสทาง LINE

          LINE ได้มีบริการแจ้งเตือนจากเว็บเซอร์วิสไปยังผู้ขอรับบริการ แต่ผู้ใช้งานจะต้องเพิ่ม Line Notify เป็นเพื่อนในบัญชีของท่านก่อน Line Notify สามารถส่งได้ทั้งคุณคนเดียวหรือเป็นกลุ่มก็ได้

ขั้นตอนการสมัครใช้งาน   

1. ไปที่ https://notify-bot.line.me  จากนั้นเลื่อนลงด้านล่างจะเจอ QR Code ให้เพิ่มเพื่อนโดยการสแกน QR Code นี้

 

2. จากนั้นไปที่ เข้าสู่ระบบ ดังรูป

 

3. ให้ใส่ Email และ รหัสผ่าน ในขั้นตอนนี้ผู้อ่านต้องไปตั้งค่าบัญชี LINE ของท่านให้ลงทะเบียนผ่านอีเมล์ได้ก่อน

 

4. เมื่อคลิก Log in แล้วตรงส่วนเข้าสู่ระบบจะเปลี่ยนเป็นชื่อบัญชีของผู้ใช้นั้น ให้คลิกตรงรูปลูกศรชี้ลง(หมายเลข 1) แล้วคลิกที่ My page (หมายเลข2)

 

5. เลื่อนลงด้านล่างจากนั้นจะเห็นปุ่มที่มีข้อความว่า Generate token ดังรูปให้คลิกปุ่มเพื่อสร้าง Token

 

6. กรอกรายละเอียดและเลือกบัญชีปลายทางที่ต้องการรับการแจ้งเตือน

          หมายเลข 1 ชื่อ Token

          หมายเลข 2 ช่องค้นหาบัญชีปลายทางที่ต้องการส่งถึง

          หมายเลข 3 ปุ่มสร้าง Token

 

                                    

 

จากตัวอย่าง ตั้งชื่อ Token ว่า “แปลงปลูกผักที่ 1” และเลือกบัญชีปลายทาง 1-on-1 คือบัญชีของเรานั้นเอง ผู้อ่านสามารถเลือกส่งไปยังกลุ่มได้เช่นกัน ให้สังเกตจากสีข้อความจะขึ้นเป็นสีเขียวนั้นหมายถึงท่านได้เลือกใช้บัญชีนั้น

กรณีเลือกส่งไปยังกลุ่ม   *หากเลือกเป็นกลุ่มอย่าลืมเชิญ Line Notify เข้าไปในกลุ่มด้วยไม่อย่างนั้นข้อความแจ้งเตือนจะไม่ขึ้น

7. จากนั้นคลิกที่ปุ่ม Generate token จะปรากฏ Token ให้คัดลอกเก็บไว้ เพราะท่านจะได้เห็น Token นี้ครั้งเดียวเท่านั้นถ้าหากปิดหน้าต่างไปแล้วจะไม่สามารถเรียกดูได้อีก

 

8. เมื่อคลิกปุ่ม Close แล้วจะเห็นชื่อ Token ที่เราได้สร้างไว้ดังรูป หากต้องการยกเลิกให้คลิกปุ่ม Disconnect

 

ทดสอบการส่งข้อความแจ้งเตือน

            ไปที่  https://iot.makersmagazine.in.th/webLine

 

การทดสอบ

                   1.ใส่ Token ที่ได้จากการขั้นตอนนี้ผ่านมาลงในช่อง Token

                   2.พิมพ์ข้อความที่ต้องการส่งลงในช่อง Messages

                   3.กดปุ่ม Send เพื่อส่ง

                   ช่อง Responses จะแสดงผลลัพธ์ทั้งหมดที่ เว็บเซอร์วิสส่งกลับมา

ผลลัพธ์ที่ Application LINE

 

ตัวอย่างการใช้งาน NodeMCU ส่งข้อความแจ้งเตือนไปยัง LINE

ตัวอย่างนี้จะให้ NodeMCU ส่ง LINE ทุกครั้งที่มีการกด ZX-SWITCH01

หากต้องการเรียนรู้และทดลองจริงเกี่ยวกับ iot สามารถคลิกดูสินค้าได้เลย

ตัวอย่างโปรแกรม

#include <ESP8266WiFi.h> //https://github.com/esp8266/Arduino

String LINE_TOKEN = "token ที่ได้มาจากการสร้าง";

#define buttonPin D1 // Define D1 as switch pin
#define ledPin1 D3 // Define D1 as LED pin

// Variables will change:
int ledState = HIGH;     // the current state of the output pin
int buttonState;       // the current reading from the input pin
int lastButtonState = LOW;  // the previous reading from the input pin

const char* ssid   = "your-ssid";  //Wifi Name
const char* password = "your-password";  //Wifi Password

void setup() {

 pinMode(ledPin1, OUTPUT); // Set pin as output
 pinMode(buttonPin, INPUT); // set pin as input

 WiFi.begin(ssid, password);
Serial.begin(9600); while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) { delay(500); Serial.print("."); } Serial.println(""); Serial.println("WiFi connected"); Serial.println("IP address: "); Serial.println(WiFi.localIP()); } void loop() { int reading = digitalRead(buttonPin); // if the button state has changed: if (reading != buttonState) { buttonState = reading; // only toggle the LED if the new button state is LOW if (buttonState == LOW) { ledState = !ledState; Line_Notify(LINE_TOKEN, "กดปุ่ม ZX-SWITCH01"); // Call funtion Line_Notify(); delay(100); } } digitalWrite(ledPin1, ledState); // set the LED: } void Line_Notify(String LINE_Token, String message) { String msg = String("message=") + message; WiFiClientSecure client; if (!client.connect("notify-api.line.me", 443)) { Serial.println("connection failed"); return; } String req = ""; req += "POST /api/notify HTTP/1.1\r\n"; req += "Host: notify-api.line.me\r\n"; req += "Content-Type: application/x-www-form-urlencoded\r\n"; req += "Authorization: Bearer " + String(LINE_Token) + "\r\n"; req += "Content-Length: " + String(msg.length()) + "\r\n"; req += "\r\n"; req += msg; client.print(req); unsigned long timeout = millis(); while (client.available() == 0) { if (millis() - timeout > 5000) { Serial.println(">>> Client Timeout !"); client.stop(); return; } } // Read all the lines of the reply from server and print them to Serial while (client.available()) { String line = client.readStringUntil('\r'); Serial.print(line); } Serial.println(); Serial.println("closing connection"); }
Facebook Comments Box